Skip to content

Algemene voorwaarden OnsLokaal

Definities
1.      OnsLokaal: OnsLokaal, streekwinkel en tuinterras, gevestigd te Stokkum aan de Kastanjelaan 20. KvK nr. 09212608.

2.      Klant: degene met wie OnsLokaal een overeenkomst is aangegaan.

3.      Partijen: OnsLokaal en klant samen.

4.      Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

5.      Cadeaukaart: door OnsLokaal uitgegeven cadeaubon, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.

6.      Kaarthouder: bezitter van een cadeaukaart van OnsLokaal.

7.      Gast: klant, consument of andere bezoeker die fysiek aanwezig is in de streekwinkel of op het tuinterras.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens OnsLokaal. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing voor ander gebruik van diensten, producten en het fysieke betreden van de streekwinkel en het tuinterras van OnsLokaal.

2.      Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.      Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1.      Alle prijzen die OnsLokaal hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, statiegeld en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.      Alle prijzen die OnsLokaal hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan OnsLokaal te allen tijde wijzigen.

3.      Verhogingen van de kostprijzen of onderdelen daarvan, die OnsLokaal niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij partijen anders schriftelijk overeen komen.

5.      De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn
1.      De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan OnsLokaal betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

2.      Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en gebreke is, zonder dat OnsLokaal de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3.      OnsLokaal behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdige betaling
1.      Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is OnsLokaal gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.      Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan OnsLokaal.

3.      De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.      Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag OnsLokaal zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van OnsLokaal op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6.      Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door OnsLokaal, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan OnsLokaal te betalen.

Recht van reclame
1.      Zodra de klant in verzuim is, is OnsLokaal gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

2.      OnsLokaal roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3.      Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan OnsLokaal, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4.      De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1.      OnsLokaal kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van OnsLokaal heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2.      Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan OnsLokaal.

3.      OnsLokaal is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan OnsLokaal te verrekenen met een vordering op OnsLokaal.

Eigendomsvoorbehoud
1.      OnsLokaal blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van OnsLokaal op grond van wat voor met OnsLokaal gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2.      Tot die tijd kan OnsLokaal zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3.      Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4.      Indien OnsLokaal een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft OnsLokaal het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1.      Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.      Levering vindt plaats bij OnsLokaal, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.      Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.      Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft OnsLokaal het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

5.      Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan OnsLokaal kan tegenwerpen.

Cadeaukaarten
1.      Aan de cadeaukaart is een saldo gekoppeld tussen de 10 en 150 euro. De waarde staat vermeld op de cadeaukaart en is tevens opgeslagen in de centrale administratie van OnsLokaal.

2.      Particuliere noch bedrijfsmatige doorverkoop van de cadeaukaart is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van OnsLokaal.

3.      Elke cadeaukaart is voorzien van een unieke code, bestaande uit cijfers en/of letters. De kaarthouder dient de cadeaukaart en aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code vindt geen vergoeding of vervanging plaats.

4.      De cadeaukaart kan niet ingewisseld worden voor andere cadeaukaarten.

5.      In geval van het vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik kan OnsLokaal het gebruik van één of meerdere cadeaukaarten voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van de cadeaukaart permanent ontzeggen.

6.      OnsLokaal behoudt zich het recht voor cadeaukaarten te blokkeren in geval van vermoedens van verminderde kredietwaardigheid van zakelijke klanten of bij het overschrijden van een betalingstermijn.

7.      Op verzoek dient de kaarthouder de originele email of fysieke cadeaukaart aan OnsLokaal te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.

8.      De cadeaukaart of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld.

9.      Het saldo en de vervaldatum van de cadeaukaart kunnen op verzoek bij OnsLokaal worden geraadpleegd. Daarbij dient de kaarthouder de originele email of de fysieke cadeaukaart te overleggen.

10.   De cadeaukaart is drie jaren geldig na aankoop. Deze geldigheidsduur staat vermeld op de fysieke kaart of in de email, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart.

11.   Het gebruik van de cadeaukaart voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

12.   In geval van overmacht kan OnsLokaal het inwisselen van cadeaukaarten voor onbepaalde tijd opschorten.

Levertijd
1.      De door OnsLokaal opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.      De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van OnsLokaal.

3.      Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij OnsLokaal niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1.      Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan OnsLokaal niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2.      Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient bij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan OnsLokaal, bij gebreke waarvan OnsLokaal niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
1.      Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

2.      Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
1.      De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.

2.      De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundige gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

3.      Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Huisregels
1.      OnsLokaal spant zich in dat iedere gast op een veilige en prettige wijze kan winkelen in de streekwinkel en gebruik kan maken van het tuinterras.

2.      OnsLokaal kan tijdelijk de toegang van nieuwe gasten in de winkel en/of het tuinterras opschorten, als naar oordeel van OnsLokaal het maximale aantal klanten is bereikt. Dit maximale aantal kan – doch niet uitsluitend – gebaseerd zijn op wettelijke eisen, beschikbaar personeel, of de veiligheid en gezondheid voor andere klanten.

3.      OnsLokaal kan extra eisen opleggen aan gasten, als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Voorbeelden hiervan zijn – doch niet uitsluitend – hygiënemaatregelen bij pandemieën. Wanneer naar mening van OnsLokaal hieraan niet wordt voldaan, dient de gast op eerste verzoek het terrein van OnsLokaal te verlaten.

4.      OnsLokaal is gerechtigd het verstrekken van producten en diensten te staken indien er naar de mening van OnsLokaal sprake is van overmatig drankgebruik of ongewenst gedrag. De gast dient op eerste verzoek het terrein van OnsLokaal te verlaten.

5.      Hulphonden en hun begeleiders zijn welkom in de streekwinkel en op het tuinterras. Andere huisdieren zijn slechts toegestaan op het tuinterras, mits onder volledige controle van de eigenaar. Indien naar mening van OnsLokaal het huisdier niet onder controle is, dient de gast op eerste verzoek het terrein van OnsLokaal te verlaten. OnsLokaal is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht door gasten of hun huisdieren.

6.      Tijdens de openingstijden van OnsLokaal is het niet toegestaan om zelf meegebrachte drank en etenswaren te nuttigen op het terrein van OnsLokaal.

Vrijwaring
De klant vrijwaart OnsLokaal tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door OnsLokaal geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1.      De klant dient een door OnsLokaal geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.      Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant OnsLokaal daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3.      Consumenten dienen OnsLokaal uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.      De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat OnsLokaal in staat is hierop adequaat te reageren.

5.      De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.      Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat OnsLokaal gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1.      De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan OnsLokaal.

2.      Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling OnsLokaal ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als OnsLokaal een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan OnsLokaal verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid OnsLokaal
1.      OnsLokaal is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de gast of klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.      Indien OnsLokaal aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.      OnsLokaal is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.      Indien OnsLokaal aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.      Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van OnsLokaal vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1.      De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer OnsLokaal toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.      Is de nakoming van de verplichtingen door OnsLokaal niet blijvend op tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat OnsLokaal in verzuim is.

3.      OnsLokaal heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt, dan wel indien OnsLokaal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van OnsLokaal in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan OnsLokaal kan worden toegerekend in een van de wil van OnsLokaal onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van OnsLokaal kan worden verlangd.

2.      Tot de in 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, pandemieën, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen of wegafzettingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.      Indien een overmachtssituatie zich voordoet waardoor OnsLokaal 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat OnsLokaal er weer aan kan voldoen.

4.      Vanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.      OnsLokaal is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1.      Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2.      Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1.      OnsLokaal is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.      Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd.

3.      Grote inhoudelijke wijzigingen zal OnsLokaal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.      Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1.      Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.      Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat OnsLokaal bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.      Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.      De Nederlandse rechter in het arrondissement waar OnsLokaal is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 26 november 2021.

Back To Top